جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 95-1394

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال تحصیلی 95-1394

موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 5/310/000 958/750 2/950/000 3/687/500
سایر گروه‌ها 5/900/000 11/062/500 2/950/000 3/687/500
مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1394 هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغییر این دانشجویان 18% نسبت به سال تحصیلی 94-1393 افزایش خواهد داشت.

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در سال تحصیلی 95-1394

موسسه آموزش عالی دانشوران گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
علوم انسانی 3/687/500 177/000  265/500  280/250 221/250 737/500
 فنی و مهندسی 4/646/250 177/000   265/500  324/500 265/500 737/500 
 سایر گروهها 3/982/500 177/000   265/500  324/500 265/500  737/500 
مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1394 هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغییر این دانشجویان 18% نسبت به سال تحصیلی 94-1393 افزایش خواهد داشت.        

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای) در سال تحصیلی 95-1394

موسسه آموزش عالی دانشوران گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
علوم انسانی 3/687/500 177/000  265/500  280/250 221/250 737/500
 فنی و مهندسی 4/646/250 177/000   265/500  324/500 265/500 737/500 
 سایر گروهها 3/982/500 177/000   265/500  324/500 265/500  737/500 
مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1394 هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغییر این دانشجویان 18% نسبت به سال تحصیلی 94-1393 افزایش خواهد داشت.        

 

جدول شهریه دانشجویان آزمون سراسری در سال تحصیلی 95-1394

موسسه آموزش عالی دانشوران گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
علوم انسانی 3/687/500 177/000  265/500  280/250 221/250 737/500
 فنی و مهندسی 4/646/250 177/000   265/500  324/500 265/500 737/500 
 سایر گروهها 3/982/500 177/000   265/500  324/500 265/500  737/500 
مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1394 هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغییر این دانشجویان 18% نسبت به سال تحصیلی 94-1393 افزایش خواهد داشت.        

 

شماره حساب موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir